Back to SolarneCentrum.sk
language:
Currency:

Data protection regulation - GDPR

I. Úvodné ustanovenia:

Uvedené informácie upravujú podmienky ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) platnými od 25.05.2018 a to v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré dotknuté osoby poskytujú prevádzkovateľovi na jeho webovej stránke.

Prevádzkovateľ:

TIMES NETWORKS s.r.o., Nábr. sv. Metoda 8, 97101 Prievidza, IČO 36849952, zapísaný na Okr. súde Trenčín, Odd: Sro, Vložka č:18384/S

Telefón: +421 46 54 27 050
Email: office[at]times.sk
Web: www.solarnecentrum.sk

II. Výklad pojmov:

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Prevádzkovateľom sa rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľom sa rozumie každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Obmedzením spracúvania osobných údajov sa rozumie označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti a to na základe žiadosti dotknutej osoby za podmienok uvedených v týchto informáciách.

 

III. Zásady spracovania osobných údajov:

Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané zákonným spôsobom v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov a zákonom o ochrane osobných údajov a to tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Osobné údaje prevádzkovateľ získava na konkrétne určený, oprávnený a výslovne uvedený účel a osobné údaje sa nespracúvajú ďalej spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je v súlade s osobitným predpisom a sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže alebo opraví.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 

IV. Poučenie dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, prevádzkovateľ účtuje poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom súvisiacich s vybavením žiadosti.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Prevádzkovateľ okrem poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby, ktoré spracúva, poskytne dotknutej osobe aj informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, ak takýto príjemca existuje, dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa doplnenie neúplných osobných údajov, ak to vyžaduje účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, v opačnom prípade má prevádzkovateľ právo doplnenie osobných údajov odmietnuť.

Právo na vymazanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú za podmienok uvedených v týchto odsekoch.

Prevádzkovateľ je povinný na základe žiadosti oprávnenej osoby bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a to na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e)je dôvodom pre výmaz osobných údajov splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, ak je pravdepodobné, že právo na vymazanie osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania alebo na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Uplatnením práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov za vyššie uvedených podmienok.

Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby:

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zaslať dotknutej osobe oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, v ktorom uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov sa nevyžaduje, ak:

a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby podľa bodu a),
c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; v takom prípade je prevádzkovateľ povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v prípade, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa a to aj vrátane profilovania založeného na týchto prípadoch. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba bola výslovne oboznámená so skutočnosťou, že v prípadoch, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby na konkrétny účel, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

V. Postup v súvislosti s vybavením žiadosti o poskytnutie, opravu, výmaz, obmedzení spracúvania, prenosnosť osobných údajov:

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osobe najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane.

Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak nedostatok údajov o žiadateľovi bráni prevádzkovateľovi jednoznačne identifikovať žiadateľa alebo nedostatok údajov bráni postupu vybavenia žiadosti, prevádzkovateľ vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo aby dostatočne preukázal svoju totožnosť. Ak žiadateľ tejto výzve do 7 dní odo dňa jej doručenia nevyhovie, prevádzkovateľ je oprávnený o žiadosti odmietnuť konať.

Informácie a oznámenia a opatrenia sa poskytujú bezodplatne, ak o nich žiada dotknutá osoba po prvýkrát a žiadosť dotknutej osoby nie je zjavne neopodstatnená alebo zjavne neprimeraná. Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti posudzuje prevádzkovateľ.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže:

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

VI. Základné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a na konkrétny účel v súlade s právnym základom.

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, bezpečnostné a personálne opatrenia s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb a so spracúvanými osobnými údajmi prevádzkovateľ zaobchádza citlivo v súlade so zásadami zabezpečenia ochrany spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, pochádzajú priamo od dotknutej osoby, príp. z verejne dostupných zdrojov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie alebo do medzinárodných organizácií a spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Prevádzkovateľ môže vykonávať automatické rozhodovanie vrátane profilovania na účely realizácie priameho marketingu podľa kritérií určených prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ vykonáva automatické rozhodovanie vrátane profilovania, prevádzkovateľ určí základné kritériá, podľa ktorých sa bude uskutočňovať automatické rozhodovanie vrátane profilovania.

 

VII. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Prijatá a odoslaná korešpondencia

Za účelom plnenia zákonných registratúrnych povinností prevádzkovateľ eviduje prijatú a odoslanú poštu, pričom spracúva nasledovné osobné údaje:

identifikačné údaje v rozsahu meno a priezvisko, titul, kontaktné údaje v rozsahu adresa na doručovanie, údaje zahrnuté v komunikácií prijímateľova odosielateľov korešpondencie.

Tieto osobné údaje sú spracúvané na základe zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou a ich neposkytnutie by znamenalo znemožnenie plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ tieto osobné údaje uchováva 5 rokov od prvého dňa príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli získané osobné údaje pre korešpondenciu a 3 roky pre knihy evidencie prijatej a odoslanej korešpondencie.

 

VIII. Príjemcovia osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na základe zmluvy o sprostredkovaní v súlade s účelom a právnym základom vyššie uvedeným, ako aj v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením o ochrane osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov sú najmä sprostredkovatelia, ktorí poskytujú prevádzkovateľovi účtovné a personálne služby, služby vyhľadávania a náboru nových zamestnancov, služby spojené s doručovaním, servisné služby, právne služby, služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok, poskytovanie technických a IT služieb, iné poradenské a konzultačné činnosti a pod.

Príjemcovia osobných údajov sú taktiež zamestnanci prevádzkovateľa v prípade, ak boli poučení v súlade so zákonom a sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti a to len za predpokladu, že sprístupnenie osobných údajov zamestnancom prevádzkovateľa je nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z účelov spracovania osobných údajov.

Prevádzkovateľ poskytne alebo sprístupní osobné údaje orgánom štátnej správy, orgánom verejnej správy alebo iným štátnym orgánom a inštitúciám v prípade, ak je takéto poskytnutie alebo sprístupnenie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a ak je to nevyhnutné pre dodržanie príslušného právneho predpisu alebo vynútiteľnú žiadosť orgánu štátnej správy, uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane kontroly ich dodržiavania, prevenciu alebo postup zameraný na riešenie podvodu, technických a bezpečnostných incidentov, uplatnenie práv a nárokov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

IX. Používanie súborov cookies:
Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa a ukladané do Vášho zariadenia (počítača, alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré prevádzkovateľ používa, nemajú vplyv na prevádzku a nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach www.solarnecentrum.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie funkcií, akými sú napríklad zapamätanie prihlásenia, alebo predvyplnenie formulárov. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Z týchto informácii vieme, ktoré časti webovej stránky ste navštívili, alebo, ktorú stránku ste navštívili naposledy. Pomocou týchto cookies analyzujeme a vylepšujeme naše webové stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Reklamné súbory cookies

Reklamné súbory cookies môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy našej webovej stránky. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Súbory cookies tretích strán

Na stránkach www.solarnecentrum.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa. Ide o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sui zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Adwords Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. https://policies.google.com/privacy?hl=sk Facebook Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane od nasadenia kampane a následný retargeting na týchto používateľov. https://www.facebook.com/privacy/explanation Google Analytics Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí pri prvej návšteve. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Vyššie uvedené informácie o správaní na webových stránkach sú z dôvodu maximálnej ochrany anonymizované, a preto ich nie je možné priradiť konkrétnemu užívateľovi. Cookies, ktoré sa na našich webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Všetky používané súbory cookies sú základné, prevádzkové alebo reklamné cookies, ktoré slúžia k zlepšeniu funkčnosti webstránky prevádzkovateľa.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch:
Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security.
Podrobnosti o použitých súboroch cookies:
PHPSESSID – Identifikacia uzivatela pre system – 1 hodina
_gid – Google analytics – 1 den
_ga – Google analytics – 2 roky
_gat – Google analytics – do ukončenia relácie

Pri návšteve tejto webovej stránky sú generované protokolárne súbory s nasledujúcim obsahom:

IP adresa
adresa stránky
informácie o používanom prehliadači a používanom operačnom systéme
internetová stránka, z ktorej našu stránku otvárate
dátum, čas prístupu a miesto

X. Orgán dozoru

Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Každá dotknutá osoba sa môže na Úrad na ochranu osobných údajov obrátiť v prípade, ak sa domnieva, že jej práva boli porušené alebo sú ohrozené.


Adresa Úradu na ochranu osobných údajov:

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
https://dataprotection.gov.sk
mail: statny.dozor[at]pdp.gov.sk

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov len v utorok od 8:00 do 12:00: +421/2/3231 3220

Shop owner: TIMES NETWORKS s.r.o., Nábr. sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza, Slovakia tel.: +421 46 542 70 50
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.